สำนักงานปลัด
นางสาวอมรรัตน์ ธรรมานนท์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายเกียรติพงษ์ พูลสวัสดิ์
นิติกร 7 วช
นางจันทิมา อิ่มอวยพร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นายธรรมรงค์ แสงศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางสาวณัฐกานต์ เสมาพัฒน์
นักวิชาการศึกษา
นายศักดิ์อนันต์ ปลอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัลยา จิตรจำนอง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าที่ ร.ต.ภาณุมาศ เบ็ญอาลี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสมสวย อมรกล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจินตพร ตลึงจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวราภรณ์ ชูแก้ว
บุคลากร
นางสาววิภาพร สั่นสท้าน
จพง.สาธารณสุขชุมชน
นางสาวกษมน พรหมดวง
จพง.ธุรการ
นางกิตติมา ไพริน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนฤดี วัฒนะจำนงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพลพิชัย ขาวแสง
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสำราญ อัชญาพันธ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายบุญเชื้อ บุญทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจรัส เดนลี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมเกียรติ ดวงทิพย์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายไพรัช ยอดสุรางค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุทิน บุญเต็ม
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวีรยุทธ เภรีภาศ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายปรารถนา เต็มดวง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายลา ดวงสุวรรณ์
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายสุเทพ ขยายวงศ์
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายอนุสรณ์ เต้าน้ำ
คนงานทั่วไป
นางจริยา ยศสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นายสรายุทธ์ ดำแก้ว
คนงานทั่วไป
นายอนุชา อาชาฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นายรณภพ บุญอมร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวีรวิทย์ ลักษโณสุรางค์
พนักงานดับเพลิง
นายธงชัย บุญเติม
พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์
นายพรรธนะ พฤษภ
ยาม
นายเทพพิทักษ์ หนูปลอด
ยาม
นางสาวเพือน พรหมณี
นักการภารโรง